cô bình iuh

59

Automat

“Trong toán học và khoa học máy tính, một ngôn ngữ hình thức (formal language) được định nghĩa là một …