công nghệ thông tin iuh

794

Hệ thống máy tính

“Thành phần cơ bản của một bộ máy tính gồm: bộ xử lý trung tâm (CPU: Central Processing Unit), bộ …
270

Cấu trúc rời rạc

“Toán học rời rạc (tiếng Anh: discrete mathematics) là tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên …