hệ thống máy tính iuh

794

Hệ thống máy tính

“Thành phần cơ bản của một bộ máy tính gồm: bộ xử lý trung tâm (CPU: Central Processing Unit), bộ …