tài liệu iuh

147

Tài liệu Tin học A

Chứng chỉ tin học là một trong những điều kiện bắt buộc trong việc xét tốt nghiệp. Vì vậy, hãy …
59

Automat

“Trong toán học và khoa học máy tính, một ngôn ngữ hình thức (formal language) được định nghĩa là một …
137

Lý thuyết đồ thị

“Trong toán học và tin học, lý thuyết đồ thị nghiên cứu các tính chất của đồ thị. Một cách không chính thức, đồ thị là …